Niveli i Avancuar

  • Njohuritë bazë mbi menaxhimin e projektit
  • Planifikimi i projektit dhe organizimi
  • Drejtimi i grupit të punës së projektit
  • Kontrolli i projektit dhe menaxhimi i multi-projekteve
  • Zhvillime të reja

Periudha përfundimtare për rregjistrim: tre javë përpara fillimit të trajnimit.