Trajnime në Menaxhim

  • Facility Management
  • Leadership
  • Menaxhim i Burimeve Njerëzore
  • Menaxhim Projekti

Duke klikuar në anën e majtë të faqes, mund të lexoni përshkrimet e kurseve e të moduleve përkatëse.