Kontrolli dhe Optimizimi i Menaxhimit të Proceseve

Këtë modul mund t’a ndiqni nëse keni mbaruar të dytin, ndryshimet në biznes.

Përmbajtja e modulit të tretë:

  • Kontrolli dhe menaxhimi i procesit
  • Të dhënat kyçe, marrëdhëniet strategjike, sistemet llogaritëse, kontrolli, monitorimi (BSC)
  • Komunikimi i rezultateve të menaxhimit të procesit
  • Metodat që ndiqen në menaxhimin e procesit (Six Sigma, analiza e shkaqeve dhe efekteve, ristrukturimi i procesit të biznesit)
  • Modelet e vlerësimit të menaxhimit të procesit (EN ISO 15504:2004, vlerësimi, auditet, „GP Process Award – Gpard“)
  • Temat kryesore të prezantimit të tezës së projektit

Afati i fundit i regjistrimit: Tre javë para fillimit të kursit