Ndryshimet në Biznes

Këtë modul mund t’a ndiqni nëse keni mbaruar të parin, njohuritë bazë.

Përmbajtja e modulit të dytë:

  • Planifikimi, kontrolli dhe monitorimi projekteve të menaxhimit të procesit
  • Individët në menaxhimin e procesit
  • Identifikimi dhe skicimi i zinxhirit të procesit në biznes
  • Proceset në ndryshim të biznesit
  • Aspektet e zhvillimeve organizative
  • Konfliktet dhe menaxhimi i ndryshimeve (soft skills)
  • Rolet dhe puna në grup në menaxhimin e procesit
  • Instrumentet e Software-it për të ilustruar proceset
  • Dokumentacioni i sistemit të menaxhimit të procesit

Afati i fundit i regjistrimit: Tre javë përpara fillimit të kursit