Njohuritë bazë

 • Konceptet dhe bazat e menaxhimit të procesit: njohuritë bazë të orientimit ndaj klientit dhe procesit
 • Metodologjia e organizimit të sistemit të menaxhimit të procesit
 • Cikli jetësor i procesit, 4 hapa për të organizuar një sistem PcM:
  • Identifikimi dhe qëllimit
  • Analizat e procesit aktual
  • Konceptet e procesit fillestar
  • Implementimi i zhvillimeve të nevojshme

Afati i fundit i regjistrimit: Tre javë para fillimit të trajnimit