Menaxhim Cilësie

Çertifikim në Kontroll Cilësie

 • Asistent cilësie
 • Oficer cilësie për biznese të vogla dhe të mesme
 • Auditor i brendshëm
 • Menaxher Cilësie
 • Auditor i Jashtëm

Grupi i interesit

Këto kurse dhe seminare janë dizenjuar për sipërmarrësit, menaxherët dhe punonjësit në biznese të vogla, të mesme dhe të mëdha, pvr organizata jo fitim-prurëse dhe administrata publike, që duan të kenë një rol në menaxhim cilësie, si dhe për të gjithë individëd që janë të fokusuar ndaj procesit të menaxhimit të kualitetit.

Kohëzgjatja e çdo trajnimi

Çdo modul individual konsiston në 24 njësi mësimore.

Përmbajtja

 • Detyrat e një asistenti cilësie / asistent në një kompani kualiteti (Norma EN ISO 9001:20093)
 • Implementimi i Menaxhimit të Cilësisë
 • Procese të menaxhimit dhe përmirësimit
 • Organizimi i auditorëve të brendshëm

Menaxhimi në procesin e menaxhimit

 • Hyrje në menaxhimin e orinetuar drej proceseve
 • Zhvillimi i rëndësisë së rolit të liderit
 • Modeli i procesit të biznesit
 • Zhvillimi i menaxhimit dhe i procesit të përmirësimit
 • Cikli i projektit të prezantimit të cilësisë

Menaxhimi i procesve të biznesit

 • Qartësimi i rëndësisë së proceseve të biznesit
 • Zhvillimi i proceseve të biznesit
 • Dizenjimi i vazhdueshëm dhe i strukturuar i organizatës
 • Procesi i shitjes dhe i blerjes
 • Procesi i zhvillimit
 • Procesi i zbatimit të projektit
 • Vlera e biznesit
 • Cilësia e Procesit të Shërbimit
 • Rregullat Ligjore e Menaxhimit të Cilësisë

Menaxhimi i proceseve të suportimit

 • Analiza dhe përshkrimi i proceseve suportuese
 • Marrëdhënia me furnizuesit si një bashkëpunim me partnerët në prokurorim
 • Menaxhimi i testimit të mjeteve
 • Përkujdesja ndaj problemeve gjatë proceseve
 • Metoda Statistikore
 • Procese të përmirësimit operacional

Data përfundimtare për rregjistrim: Tre javë para fillimit të kursit