Përdorues PC

Ky trajnim zhvillohet për të patur një kuptim bazik mbi Kompjuteri dhe gjithçka përreth mënyrës së funksionimit të tij. Pjesëmarrësit do të njihen me termat më të rëndësishëm të nj kompjuteri.

Gjithashtu një vëmendje të rëndësishme kanë edhe funksionet brenda kompjuterit. Më tej ju do të mësoni përdorimin e Kompjuterëve modernë dhe mënyrën se si punohet në to.

Gjithashtu pjesëmarrësit do të njihen me programet bazë të paketës Microsoft Office.