Çertifikim

  • Përgatitje intensive për certifikimin PMI BOK (Body of Knowledge)
  • Përmbajtja e plotë e PMI BOK
  • Përgatitja për provimin

Periudha përfundimtare për rregjistrim: tre javë para fillimit të trajnimit