Trupa certifikuese AIEx sh.p.k. synon përmbushjen e kërkesave të tregut duke certifikuar personel elektrik për përdorimin e pajisjeve elektrike në përputhje me kërkesat e mëposhtme:

  • Kërkesat e standardit S SH EN ISO / IEC 17024: 2012 “ Vlerësimi I konformitetit – Rregulla të përgjithshme për organizmat që operojnë në certifikimin e personit”

  • Ligjin Nr. 8734 datë 01.02.2001 “Për garantimin e sigurisë së punës së paisjeve dhe instalimeve elektrike”, i ndryshuar.

  • Ligjin Nr.13/2013 date 14.02.2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin Nr. 8734, datë 01.02.2001, “Për garantimin e sigurisë së punës së paisjeve dhe instalimeve elektrike”.

  • “Rregulloren e Sigurimit dhe Shfrytëzimit Teknik për Impiantet, Paisjet dhe Instalimet Elektrike”, miratuar nga Ministri i Industrisë dhe Energjitikës me Nr. 3403/1 Prot. datë 30.06.2003.

AIEx certifikon kompetencën dhe kualifikimet me një ekip ekzaminuesish me ekperiencë pune shumëvjeçare dhe ekspertë të fushës elektrike. Bazuar në kërkesat e sigurimit teknik elektrik AIEx sh.p.k. i ofron personelit elektrik certifikim në pesë grupet e sigurimit teknik. Ne e zhvillojmë të gjithë procesin në bashkëpunim me Ju.

Objektivat e Cilësisë

Organizmi certifikues Austrian Institute of Excellence për të siguruar një shërbim sa më cilësor përcakton objektivat e cilësisë si më poshtë:

  • Plotësimi I kërkesave të akreditimit të përcaktuar nga organizmi akreditues;

  • Të përmbushin kërkesat e përcaktuara në standardin ISO 17024 : 2012;

  • Të gjitha detyrimet do të ekzekutohet brenda afateve të rëna dakord me klientët, vecanarisht raportet e realizuar gjatë procesit të certifikimit, do të rishikohen dhe marrin përgjigje brenda afatit kohor të rënë dakord me të klientët dhe palë të tjera të interesuara;

  • Të përmbushen pritshmëritë e konsumatorëve, si dhe si palë të tjera të interesuara, në lidhje me nivelin e gjykimit dhe rishikime të skemës së  certifikimit;

  • Të kryhet procesi i certifikimit  në një mënyrë me kosto-efektive;

Ne jemi të angazhuar plotësisht, jo vetëm për përmbushjen e standardeve, por për të tejkaluar ato përmes një procesi të vazhdueshëm të monitorimit të të gjitha aktiviteteve, përmirësime të vazhdueshme.

Eshtë politika jonë që gjithcka bëjmë, do të jetë e cilësisë më të lartë dhe se gjithë proceset  kryhen me integritet të lartë, për të siguruar kënaqësinë e klientëvë dhe gjithë palëve të interesuara.