PARANDALIMI, ZBULIMI DHE ADMINISTRIMI I MASHTRIMIT

Objektivi i ketij trajnimi është të mundësoje pjesëmarrësit të aftësohen në:

 • Identifikimin e rreziqeve të Mashtrimit dhe faktorëve influencues
 • Zhvillimi dhe zbatimi I komponentëve të nevojshëm për një program të suksesshëm të administrimit të rrezikut të Mashtrimit
 • Identifikimi i elementeve të nevojshëm për parandalimin, identifikimin dhe administrimin e rreziqeve të Mashtrimit
 • Promovimi dhe ndërgjegjësimi stafit në lidhje me punonjësit në të gjitha nivelet e organizatës

Prgrami i trajnimit:

 • Parimet për administrimin e Rrezikut të Mashtrimit në një organizatë
 • Trekëndëshi i Mashtrimit
  • Roli i sistemeve të kontrolleve të brendshme
  • Nga koncepti Trekëndësh në konceptin e ri Romb të Mashtrimit
 • Parandalimi i Mashtrimit
  • Elementet e përgjithshëm të një Plani Parandalimi të Mashtrimit (PPM)
  • Zhvillimi i Planit të Parandalimit të Mashtrimit
  • Ngritja e ndërgjegjësimit ndaj Mashtrimit dhe përfshirja e stafit si partner të Planit të Parandalimit të Mashtrimit
  • Zbatimi i Planit të Parandalimit të Mashtrimit
 • Zbulimi dhe Investigimi i Mashtrimit
  • Kuptimi i shenjave sinjalizuese të Mashtrimit
  • Red Flags (Alertet): të Sjelljes, dhe Financiare/Transaksionale
  • Qasja 5-Hapëshe për zbulimin e Mashtrimit
 • Vleresimi i Rrezikut të Mashtrimit
  • Komponentet e Vleresimit të Rrezikut të Mashtrimit
  • Zhvillimi i Vleresimi të Rrezikut të Mashtrimit
 • Tipologjia dhe llojet klasike të Mashtrimit në industrinë bankare
 • Teknika të zbatueshme, Shembuj dhe Forma të Dokumentimit